wrapper

 สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก 

  1. สามารเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ที่สมาคมจัดขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  2. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สมาคมจัดขึ้น หรือร่วมจัดกับหน่วยงานอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  3. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดูงานและศึกษาโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศ ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก
  5. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมออกคูหานิทรรศการในต่างประเทศ ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก
  6. ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับโครงการสินเชื่อต่างๆ ของธนาคารที่สมาคมร่วมเป็นพันธมิตร (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) 
  7. ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน และข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสมาคมฯ
  8. ช่วยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ประกอบการในสาธารณรัฐประชาชนจีนแก่สมาชิกที่จะทำการซื้อขายสินค้าหรือลงทุนธุรกิจร่วมกัน

 

*********************************************