wrapper

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 718

สมาชิก

Read more

ประเภทสมาชิก

ประเภทสมาชิก

สมาชิกของสมาคม มี  3 ประเภท ดังนี้

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และการเงินซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าการลงทุน อุตสาหกรรม และการเงินซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลธรรมดาซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เข้าเป็นสมาชิกและผู้นั้นตอบรับคำเชิญ
Read more

สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก

สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก

 

1.    เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ที่สมาคมจัดขึ้น  ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับสมาชิก  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.    สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สมาคมจัดขึ้น หรือร่วมจัดกับหน่วยงานอื่นๆ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3.    เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานของสมาคม  และร่วมเสนอความคิดเห็นและคำแนะนำเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสมาคม  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

4.    เข้าร่วมกิจกรรมดูงานและศึกษาโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศ ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก

5.    เข้าร่วมออกคูหานิทรรศการในต่างประเทศ  เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือขยายตลาดไปยังต่างประเทศ       ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก

6.    ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับเงินกู้ผ่านโครงการสินเชื่อ “แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานพันธมิตร” ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank)  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

7.    ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน  จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  แลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสมาคมฯ

8.    ช่วยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ประกอบการในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ให้แก่สมาชิกที่ต้องการติดต่อซื้อขายสินค้า หรือร่วมลงทุนกับบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

Read more